салыштырмалуулук теориянын талаптарын канааттандыруучу электрон кыймылынын кванттык теңдемеси. Аны 1928-ж. П. Дирак аныктаган. Д. т-нин жардамы м-н суутек ж-а суутек сымал атомдордун энергия деңгээлдерин чоң тактыкта эсептөөчү формуланы алууга, о. эле Зееман эффектисин ж-а Комптон эффектисин түшүндүрүүгө мүмкүндүк болду. Д. т-де эркин кыймылдоочу элементардык бөлүкчөлөрдүн терс маанидеги энергия-сына дал келүүчү чыгарылыштардын болушу — бул теңдеменин маанилүү өзгөчөлүгүнүн бири. Бөлүкчөлөрдүн бир бирине айланышы ж-а кадимки эле элементардык бөлукчөлөргө түгөй антибөлукчөлөрдун касиеттери да Д. т. м-н түшүндүрүлөт.

от 2020