(электрдик) — заряддалган системанын электрдик касиетин мүнөздөөчү физ. чоңдук. N зарядиан турган системанын Д. м. Р= / fiiTi i мында ei—i t=l номерлүү бөлүкчөнүн заряды, п — анын радиус-вектору. Нейтралдык системада заряддардын Д. м. координата башталышына көз каранды болбостон, системадагы заряддардын салыштырма жайгашуусу м-н аныкталат.

от 2020