ДИПЛОМДУК ИШ

от2020

Ноя 30, 2020

— жогорку, атайын орто окуу жайларды бүтүрүүчүлөр-дүн айрым адистиги б-ча аткарылган ил. ишинин жыйынтыгын мүнөздө-гөн корутунду иши. Д. иштин максаты — окууну бүтүрүүчүлөрдүн атайын теориялык билимин, практикалык иштерин системага келтирип, жыйынтык чыгаруу же текшерүү. Д. и. студенттин өз алдынча ил. иш аткарууга жөндөмдүүлүгүн көрсөтөт ж-а мамл. атайын экзамен комиссияларынын отурушунда корголот.

от 2020