— бүтүн же рационалдуу чыгарылыштары издел-ген, коэффициенттери бүтүн сандуу алгебр, теңдемелер же алардын системалары. Д. т-нде белгисиздердин саны төцдемелердин санынан ашык болгондуктан, алар аныкталбаган теңдемелер деп аталат. Мис, ах-{-ву=1 теңдемеси — Д. т-нин эң жөнөкөй түрү. Бул теңдеменин чексиз көп бүтүн сандуу чыгарылышы бар. Эгер хч, 2/о бүтүн сандары бул теңдеменин чыгарылышы болсо, х = ха вп, у = = г/о — an (п — ар кандай бүтүн сан) сандары да бул теңдеменин чыгарылышы болот. Д. т-нин 2-мисалы x2+y2 = z2. Мунун бүтүн сандуу чыгарылыштары Пифагор сандары деп аталат. Пифагор сандарын толук ичине алган формулалар Ввклиддин эмгектеринде кездешет. Кийинки убактарда сызыктуу теңдемелер м-н чектелбестен, алардын системасынын, жог. даражалуу алгебр, теңдемелер-дин ж-а кээ бир трансценденттик төцдемелердин бүтүн чыгарылыштарын жакындатып табуу маселеси карала баштады. Бул маселелерди изил- дөөдө П. Ферма, Л. Эйлер, Ж. Ла-гранж, К. Гаусс, Б. Н. Делоне, А. О. Гельфонддор чоң салым кийришти. AS.,- Г е л ь ф о н д А. О., Решение уравнений в целых числах, 2 изд., М., 1956.

от 2020