—сандар теориясынын коэффициенттери анык (чыныгы) сандар болгон сызыктуу же сызыктуу эмес барабарсыз-дыктардын чыгарылыштарын изилдөөчү бөлүмү. Д. ж. байыркы грек математиги Диофанттын ысмынан аталып, алгебр, теңдемелерди, бүтүн сандарды чыгарууда, б. а. диофант тең-демелеринде колдонулат. Анык санды рационал сан м-н жакындаштыруу Д. ж-нун айрым маселеси. Ал узгултуксуз бөлчөктөрдуп жардамы м-н чечилет. Ар кандай анык а саны бирден бир үзгүлтүксүз бөлчөк аркылуу туюнтулат. Эгерде а рационал сан болсо, анда бөлчөк чектүү, иррационал сан болсо, үзгүлтүксүз бөлчөк болот, а санын үзгүлтүксүз бөлчөктүн к — жакындоочу р s/q к бөлчөгү м-н жа-кындаштырсак, анда айырма |а— —/>к/дк|<™ аркылуу мүнөздөлөт. Я k dx—y—f> = 0 теңдеменин (а, (З— берилген анык сандар) х ж-а у бүтүн чыгарылыштарын табуу маселеси \ха—у—Р|<8 барабарсыздыгын канаатандырган х, у бүтүн сандарды аныктайт. Мында е каалагандай кичине бойдон калсын үчүн а иррационал сан болуу керек.

Aд.: Виноградов И.’ М., Метод тригонометрических сумм в теории чисел М 1971

от 2020