(б. з. ч. 90-ж. ченде — б. з. ч. 21-ж.)—байыркы грек тарыхчысы, «Тарыхый ки-1 тепкана» деген 40 китептен турган I чыгарманын автору. Бизге булардын I 1—5 ж-а 11—20-китептери толук, кал- { ганы үзүндү түрүндө жетти. Чыгар- J мада Байыркы Чыгыштын, Греция-1 нын эллин мамлекеттеринин ж-а Рим- J дин уламыш мезгилинен б. з. ч. 1-к- | дын ортосуна чейинки тарыхы баян- 1 далган. Гроциянын классикалык доо- I ру, Сицилиядагы кулдардын көтөрү- I лүшү (б. з. ч. 2-к.) ж-дө бөтөнчө кы- | зыктуу кабарлар бар.

от 2020