— Совет өкмөтүнүн мамлекет м-н чиркөө арасындагы өз. ара мамилелер ж-дөгү закондору м-н норма-тивдүү актыларынын жыйындысы. Мамлекеттин динге ж-а чиркөөгө карата мамилесинин негизги принциптерин В. И. Ленин Окт. рев-ясына чейин эле иштеп чыккан. Ал прин-циптер 1918-ж. 23-январда (5-февр.) ЭКС кабыл алган «Чиркөөнү мамлекеттен жана мектепти чиркөөдөн бөлүү жөнүндөгү» декретте көрсөтүлгөн. Декрет бардык граждандарды динге ишенүүгө, бөлөк динге өтүүгө же динден кайтууга (атеист болууга), динге каршы үгүт-насыят айтууга акылуу кылган. Чиркөө мамлекеттин, мамлекет чиркөөнүн ички иштерине кийлигишпес болгон. Баланын төрөлүшү, нике, өлгөн ж. б. иштерди каттоо чиркөөдөн элдин бийлик органдарына өткөн. Диний уюмдар динге ишенгендердин мүдөөсүнө байланыштуу гана иштер аткарып калган. Мектеп чиркөөдөн бөлүнүп, жаштарга диний билим берүүгө тыюу салынган. Дин ж-дөгү закондордо диний бирикмелер тийиштүү мамл. органдар-да катталса гана закондуу деп эсептелет. Диний көз карашка шылтоо • кылып, гражд, милдеттерден баш тартууга эч кимдин акысы жок. Дин кызматкерлери ж-а динчил кишилер динди мамлекетке каршы пайдаланышса, жоопко тартылат. Динге каршы идеялык күрөш ага ишенүүчү-лөрдүн гражд. укуктарын кемитпейт. Диний идеялардын натууралыгын калың элге түшүндүрүү, элдин турмуш деңгээлин жогору көтөрүү динди жоюунун негизги куралы болот.

Ад.:   о религии и церкви. Сб. документов, М., 1965; П е р с и ц М. М., Отделение церкви от государства и школы от церкви в СССР, М., 1958.

от 2020