ДИНИЙ КУЛЬТ

от2020

Ноя 30, 2020

(лат. cultus — сыйынуу, табынуу) — диний-магиялык көз караштын негизинде ар кандай заттарды ыйык нерсе деп эсептеп, аларга диний жол м-н сыйынуу, табынуу (түрдүү диний ырым-жырымдар, майрамдар). Диндин тарыхый формала-рына мүнөздүү культтук комплекстер бар. Мис, Д. к-тун алгачкы формала-рына коомдук турмуштун белгилүү чөйрөлөрү м-н байланыштуу болгон культтар (дыйканчылык культу, падыша бийлигинин культу) мүнөздүү болсо, кийинки диндерге мифология кирип кетип, алгачкы киши сымак кудай культтары келип чыккан. Алгачкы сыйкырдык бийлер (аңчылык, согуштук ж. б.) кийинчерээк көп диндердин культтук составына кирген. Д. к. диндердин тибине карата бири биринен багыты, структурасы ж-а мааниси б-ча айырмаланат.

Ад.:   Дорженов С, Кыргыз элинин атеисттик көз карашынын калыптаныш тарыхынан, Фр., 1974; Токарев С. А., Религия в истории народов мира, М., 1965.

от 2020