ДИНАМИКА

(музыкада) — добуш күчүнүн жогорулашына же басаңда-шына байланыштуу кубулуштардын жыйындысы. Д. үндүн ар кандай бас-кычындагы күчүн, анын тез ж-а жай алмашышын, үндүн өзүнчө өзгөчөлө-нүшүн көрсөтөт. Негизги түрлөрү: piano (р) — акырын, кыбылжыган ж-а forte (f) — катуу, бийик. Булардын туундулары: mezzo piano (mp) — орт. акырын, mezzo forte (mf) — орт. катуураак; pianissimo (pp) — өтө акырын, fortissimo (ff) — өтө катуу ж. 6. Үндүн акырындап катууланышы — crescendo (графикалык белгилениши Z_), акырындап басацдашы — diminuendo (<) аркылуу белгиленет. Д-нын белгилерине акценттип түрлөрү да кирет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *