ДИКТАТУРА

от2020

Ноя 30, 2020

(лат. dictatura — чексиз бийлик) — мамлекетте бийликти ишке ашыруу системаларын мүнөздөө-чү түшүнүк. Д. эки мааниде колдонулат: 1) үстөмдүк кылуучу таптын! саясий бийлигин камсыз кылуучу мамл. бийлик; 2) бийликти ишке | ашыруу (диктатордук режим, методдор ж. б.) жолу. Ал «…эч нерсе ме-j нен чектелбей турган, эч кандай за-кондор, абсолюттук эч кандай эрежелер менен кысым жасалбай тур-‘ ган, тикеден-тике зордукка сүйөнүү-чү бийлик дегенден башканы билдирбейт» (Ленин В. И., Чыг., кырг. 1-бас, 10-т., 256-6.). Ар кандай мамлекет белгилүү бир таптын Д-сы болот. Үстөмдүк кылуучу тап өз Д-сын күч м-н ишке ашырат. Капит. өлкөлөрдө бурж. демократияга жашынган, мамлекеттин толук кожоюну болгон бур-! жуазиянын Д-сы ишке ашырылат. I К. Маркс м-н Ф. Энгельс «Немец] идеологиясы», «Коммунисттик пар-1 тиянын манифести» сыяктуу эмгек-1 теринде капитал м-н эмгектин, про-] летариат м-н буржуазиянын орто-J сундагы карама-каршылыктар соп,! рев-яга алып келишин, соц. рев-янын натыйжасында бурж. Д-нын ордуна! пролет. Д-сы орношун ж-а бул капиЧ тализмден социализмге өтүү закону] экендигин ил. негизде далилдеген^ В. И. Ленин өзүнүн «Мамлекет жанц революция», «Пролетардык революА ция жана ренегат Каутский» ж. 6J эмгектеринде пролетариат Д-сы ж-1 дөгү маселени марксизмдеги негиз-] ги маселе катары далилдеп өнүк-] түрдү ж-а жаңы жоболор м-н байыт-» ты, к. Пролетариат диктатурасы.

от 2020