— пипера-зинден алынуучу гетероциклдүү бирикмелер. Д.— а аминокислоталардын ангидриддери: Алар — түссүз кристаллдар, муздак сууда начар, ысык сууда жакшы эрийт. Нейтралдык касиетке ээ. Д. дипептидге, андан кийин аминокисло-таларга гидролизденет. Спиртте натрий м-н пиперазинге чейин калыбына келет. Д. ампнокислоталардан же алардын эфирлеринен ж-а дипептид-дин эфиринен алынат.

от 2020