ДИЕН УГЛЕВОДОРОДДОРУ

диендер — молекуласында эки кош байланышы бар каныкпаган бирикмелер. Д. у. молекулада кош байланыштардын жайгашышына жараша үчкө бөлүнөт: 1) кош байланыштары жанаша жайгашкан Д. у., мис, аллендер СН2=С=СН2; 2) кош байланыштары жөнөкөй көмүртектик байланышаар м-н кезектешип жайгашкан Д. у.л мис, дивинил СН2 = СН — СН = CH2;J 3) кош байланыштары бири биринен алыс жайгашкан Д. у., мис, пента-диен СН2 = СН — СН2 — СН = СН2. Д. у-нун алыныш жолдору ж-а касиеттери олефиндердикине окшош. Булар эки кош байланышы болгондуктан кошулуу реакциясына кирет. Эгерде 1,3 бутадиенге бромдун молекуласын таасир этсе, алар 1 ж-а 2 көмүртек атомдоруна бирикпестен, 1 ж-а 4 көмүртек атомдоруна биригишет да, 2 ж-а 3 көмүртек атомдорунун ортосунда кош байланыш пайда болот, мис, СН2 = СН — СН = СН2 + Вг2 -> СН2Вг—СН=СН—СН2Вг. Д. у. оңой полимерленет, ири молекулалуу би-рикмелерди пайда кылат. Аларды по-лимерлөөдөн тех. өтө маанилүү син-тет. каучуктар алынат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *