ДИЕН СИНТЕЗИ

молекуласындагы кош байланыштары жанаша турган СО, СООН, CN, N02 тооторунун таасиринде активдүү касиетке ээ болгон каныкпаган бирикмелер м-н диен уг-леводороддорунун кошулуу реакциясы. Биринчи жолу 1897-ж. орус хими-ги В. Н. Ипатьев ж-а 1909-ж. С В. Лебедев изопрендин димеризация реакциясын изилдөөнүн негизинде байкашса, 1928-ж. нем. химиктери О. Дильс ж-а К. Альдер ачкан. Д. с-не бутадиендин малеин аигидриди м-н кошулуу реакциясын мисал келтирүүгө болот: Диендер катарында бутадиен винила-цетилен бирикмелери, дивинилдин го-мологдору, хинондор- ж-а айрым аль-дегиддер пайдаланылат. Д. с. молеку-ласы көмүртектин 6 атомунан тур^ ган туюк чынжырлуу бирикмелерде стероиддерди, ароматтуу бирикме-лерди ж-а дарыларды синтездөөдө колдонулат. ‘

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *