ДИАМЕТР

 (гр. diametros — туурасы) — айлананын (тегеректин) борбору аркылуу өтүүчү хорда; 2 ради-уска барабар болгон хорданын узундугу. Аналитикалык геометрияда конус кесилиштин (же 2-даражадагы ийри сызыктын) Д-и — параллель хордалардын ортосу аркылуу өтүүчү түз сызык. Экинчи даражадагы борб. ийри сызыктын (айлана, эллипс, гипербола) Д-и — ийри сызыктын борбору аркылуу өтүүчү түз сызык. Па-раболада бардык Д. анын огуна параллель.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *