ДИАЛОГ

от2020

Ноя 30, 2020

 (гр. dialogos -т- сүйлөшүү, аңгемелешүү) — эки же бир нече кишинин сүйлөшүү речи. Диалогдук р е ч ь—1) жагдайлуулугу (аңгемелешүүгө байланыштуу), контекст-түүлүгү (мурунку айтылгандар м-н шартталган) м-н өзгөчөлөнгөн, толук уюшулбаган речтин түрү; 2) тилдин аңгемелешүүчүлөрдүн пикир алышуу процессине шартталган ж-а репли-кага жараша биринен кийин бири келүүчү функциялык түрү. Д. театр, кино, радио, телекөрсөтүү ж-а көркөм ад-тта арбын колдонулат. Д. адабий-публ. жанр катары (мис, Платондун филос. Д-у) да кездешет. Мындай Д-до белгилүү ойду, көз караш системасын талкуулоо про-цессиндеги, оппоненттер м-н пикир алышуудагы автордун далилдери берилет. Театрда Д.— көркөм образдарды жаратуучу кыймыл-аракеттердин негизи (мис, К. С. Станиславскийдин театр системасы). Ал аркылуу окуя өөрчүп, каармандардын мүнөздөрү ачылат.

Ад.:   Горький М., О литературе, М.. 1967; Якубинский Л. П., О диалогической речи, в кн.: Русская речь. Сб. статей, т. 1. П., 1923.

от 2020