—В. И. Лениндин «Философиялык дептерлеринин» бир үзүндүсү (1915). «Большевик» журналына 1925-ж. басылган. В. И. Ленин мында дүйн. филос. ойлордун тарыхын, айрыкча Гегелдин эмгектерин терең иликтеген ж-а «Философиялык дептерлердин» эң маанилүү идеяларын жыйынтыктап, карама-каршылыктардын биримдиги ж-а күрөшү диалектиканын ядросун түзөрүн белгилеген. Бул фрагментте В. И. Ленин өсүүнүн метафиз. кон-ңепциясыңа диалек. концепцияны карама-каршы коюп, диалек. концепция гана бардык нерселердин «өздүк кыймылына», «секириктерге», «бара-бара өнүгүүгө», «карама-каршылыкка ай-ланууга», эскинин жоюлуп, жанынын пайда болушуна жол ачарын белгилеген. Эң жөнөкөй мисалдар аркылуу окекелик м-н жалпылыктын диа-лектикасын ачып көрсөткөн. Диалектиканын өзгөчөлүктөрүн жалпылап, марксизмде матер. диалектикадан башка өзгөчө тааный теориясы жок, диалектиканын өзү марксизмдин тааный теориясы болуп саналат деген жыйынтыкка келген ж-а идеализм-дин таптык ж-а гносеологиялык тамырларын ачып көрсөткөн.

от 2020