— азыркы протестантизмдин агымы. Ал капитализмдин жалпы кризисинин мезгилинде Батыш Европадагы бир топ мамлекеттерде пайда болгон. Д. т-га немец теологу К. Барт негиз салган. Анын окуусун Германияда Э. Бруннер, АКШда Р. Нибур кеңири колдоого алган. Д. т-нын өкүлдөрүнүн ортосунда көп маселелер б-ча өз ара пикир келишпөөчүлүктөр бар. Бирок аларды негизинен 19-к-дын аягында протестанттык дин окуу-сунда кеңири таралган модернизм-ден («либералдык теологиядан») кол үзгөндүк ж-а белгилүү даражада алгачкы мезгилдеги .ортодокстук про-тестантизмге кайрадан кайрылууну пропагандалоо бириктирип турат. Д. т-нын башкы маселеси—жашоо ишенимин тануу. Д. т-нын максаты протестанттык диний окууну азыркы мезгилдеги капитализмдин жалпы кризиске учурап жаткан шартына ылайыкташтырууда. Д. т. ж-а анын демилгечилери коомдук кризисти «адамдын рухий кризисинин» натыйжасы катары көрсөтөт. Алар жаратылышты өзгөрүлбөс нерсе катары эсептеп, коомдо социалдык өзгөрүүлөрдүн, айрыкча рев-янын керексиз-дигин далилдөөгө аракеттенишет. Д. т-дагы маселенин бири — кудай м-н адамдын ортосундагы мамиле: адам баласынын турмушу кудай м-н байланыш түзгөндө гана талапка жооп берет дейт. Диалек. теологдордун окуусунун социалдык максаты — ка- I пит. коомду ачык жактоо.

от 2020