ДИАЛЕКТИЗМ

 — жалпы элдик тилдин жерг. өзгөчөлүгүнө таандык элемент. Д. тилдин бардык көрүнүшү-нөн учурайт. Ал фонетикалык (кэ-сэ — кесе, зыя-сыя), морфологиялык (оюм-оюк, биртике-бикке-бичи); синтаксистик (о келет у, лекин бара-вы — барвайвы, билвейм ж. б.); лексикалык (үсөнү жүзүм — жүзүмдүн сорту, ноголо — таарынды жыгач ж. б.); фразеологиялык (дэңгэл сүйлөгөн киши—сөзү ачык, даана адам); семантикалык (челек — 1. жыгачтан жасалган челек; 2. чака; конок — 1. мейман; 2. түнөк; 3. айзы ж. б.) болуп бөлүнөт. Д. көркөм чыг-ларда кейипкердин сөз өзгөчөлүгүн, жерг. колоритти берүү үчүн колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *