ДИАЗОМЕТАН

от2020

Ноя 30, 2020

 CH2N2 —эң жөнөкөй алифатикалык диазобирикме; жагымсыз жыттуу, сары түстөгү абдан уулуу газ; эрүү t — 145°С, кайноо t —23°С. Спиртте, эфирде жакшы эрийт. Д-дын структурасы: СН2 = N = N -> — + СН2 — N = N. Карбон к-талары, фе-нолдор, спирттер м-н реакцияга кирип, азот бөлүп чыгарат ж-а тиешелүү метил эфирлерин пайда кылат: RCOOH + CH2N2-vRCOOCH3 + N2. Ал карбон к-таларынын галогенангид-риддери м-н кошулганда азот бөлүп чыгарбай, диазокетондорду пайда кылат. Д. нитрозометил мочевинага же-гичти таасир этүүдөн алынат. Негизинен карбон к-таларын синтездөөдө ж-а метилдөөчү реактив катарында колдонулат.

от 2020