ДЕҢИЗ ФАУНАСЫ

— океан ж-а д<^ ңиздерде жашоочу бардык жаныбарлар. Д. ф. 160 миңге жакын: жөнөг койлор 10 миң (фораминиферлер, ра-диоляриялар, чыбырткылар ж-а ин-фузорийлер), губкалар 5 миң, ичеги көңдөйлүүлөр 9 миң, жыш түктүү ж. б. курттар 7 миң, омуроо буттуу-лар ж-а балык курттар 4 миң, моллюскалар 80 миң, рак сымалдуулар 20 миң, ийне терилүүлөр 6 миң, ка-быктууяар 1 миң, балыктар 16 миң ж-а сойлоочулар м-н сүт эмүүчүлөр-дүн 150 түрү белгилүү. Азыркы де-ңиздерде эркин жашоочу жаныбарлардын 60 классынын ичинен үчөө (баштапкы трахеялуулар, көп аяктар ж-а жерде-сууда жашоочулар) кез-дешпейт. Жаныбарлар дүйнөсүнүн бардык тиби деңиз чөйрөсүндө пайда болгон. Алардын кээ бир өкүлү туз-суз сууда ж-а кургакта жашоого өтүп, тузсуз сууда ж-а жер үстүндө жашоочу фауналарды түзгөн. Омурт-калуу жаныбарлардын кээ бири де- ‘, ңиз чөйрөсүнө кайра келип, кургак м-н байланышын сактап калган (ка-< дак буттуулар, деңиз таш бакасы), Кээ бир канаттуулар (пингвиндөр, альбатростор ж. б.) көбүнчө океан-дарда жашайт. Д. ф. суу тереңдеген сайын азая баштайт.

Ад.:   Б ого ров В. Г., Жизнь моря, М., 1954; Зенкевич Л. А., Фауна и биологическая продуктивность моря, т. 1—2, М., 1947—51; Тарасов Н. И., Море живет, М., 1951.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *