ДЕШИФРАТОР

— шарттуу белгилер ж-а шифр м-н берилген кабарды жандыруучу ж-а анда берилген инфор-мацияны кабыл ала турган системанын тилине (кодуна) айландыруучу түзүлүш. Д-дун п кириши ж-а го чыгышы болот. Киришине берилген информация Д-до өзгөртүлүп түзүлөт (жандырылат) да, анын тийиштүү чыгышында ошол информациянын белгисине (мазмунуна) туура келүүчү сигнал алынат. Д. телемеханика-да, эсептөө техникасында, радиотех-никада, өлчөө техникасында (детектор, демодулятор) ж-а телефон-телеграф байланыш системаларында колдонулат. Анын структурасы, кириши-нин ж-а чыгышынын саны, формасы, сигналдардын ырааттуулугу Д-го жараша аныкталат. Мис, телемеханика-да Д. информацияны сигналдардын структурасы б-ча өзгөртүп түзөт. Сигналдардын структурасы болсо ошол сигналдарды түзүүчү импульс-тарга ар түрдүү санатты — белгини берүү м-н түзүлөт. Мындай белгилерге импульстардын уюлдуулугу, анын берилишинин жыштыгы ж-а тартиби, саны, узактыгы ж-а амплитудасы, ар кандай сапаттагы импульстардын топтоштурулушу ж. б. кирет. Д-дун тандап алуучу лугу — анын негизги касиети. Ошондуктан Д. кабыл алуучу системага жалган таасир келтире турган башка сигналдарды кириште кабыл албагандай болуп жасалат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *