ДЕФЕКТОЛОГИЯ

от2020

Ноя 30, 2020

 (лат. defectus — кемчилик ж-а …логия) — майып ж-а кем акыл балдардын өсүшүнүн закон ченемдерин ж-а өнүгүү өзгөчөлүктөрүн, аларды окутуу ж-а тарбиялоо маселелерин изилдөөчү илим тармагы. Д-нын түрлорү: сурдопедагогика — дүлөй, кулагы катуу балдарды тарбиялоо ж-а окутуунун закон ченемдүү жолдорун, тифлопедагогика — сокур, көзү начар көргөн балдарды тарбиялоо, окутуу маселелерин, олигофренопедагогика — акыл-эси кем өнүккөн балдарды тарбиялоо ж-а окутуу жолдорун, логопедия — тантык, кекеч балдардын сөзүндөгү кемчиликтерди оңдоо жолдорун изилдейт. Д. неврология, патофизиология, патопсихология, жалпы пед. ж-а балдар психологиясы, электрофизиология, тил таануу ж. б. илимдер м-н байланыштуу. Кемтиктүү балдарды дефекто-логдор тарбиялайт. Аларды атайын дефектологиялык билим берүүчү окуу жайлар даярдайт.

Ад.:   Основы обучения и воспитания аномальных детей, М., 1965; Дефектологический словарь, 2 изд., М., 1970.

от 2020