ДЕМОКРАТИЯЛЫК ЦЕНТРАЛИЗМ ТОБУ

 («децисттер») — РКП(б)-деги оппортунисттик ж-а антиленин-дик топтордун бири. Партия тарабынан талкаланган «солчул коммунисттердин» калдыгынан 1920-ж. түзүлгөн. Бул топтун башында В. В. Осин-ский, Т. В. Сапронов, В. М. Смирнов турган. «Децисттер» партиянын де-мокр. централизм принцибине жамынып алып, пролетариат демократиясына, централизм принцибине каршы күрөш жүргүзгөн. Гражд. согуш мезгилинде армияга партизандык метод-ду колдонууну үгүттөп, эл чарбасындагы борб. бийликтин кээ бирин жерг. органдарга өткөрүп берүүнү талап кылган. Алар муну м-н жерг. орган-дарды борб. органдарга каршы коюуга аракет жасашкан. «Д. ц.» т. контр-рев-ячыл партияларга сөз, басма сөз, жыйналыш эркиндиктерин берүү талабын да коюшкан. «Д. ц.» т-нун платформасы майда бурж. контррев-я идеологиясынын мүдөөсүн көздөп, пролөт. диктатурасына, Коммунисттик партиянын жетекчилик ролуна каршы багытталган. «Д. ц.» т. РКП (б) нин 9-съездинде (1920) чарбалык, курулуш ж-а уюштуруу маселелери б-ча кошумча доклад жасаган. В. И. Ленин БКнын отчёту б-ча сүйлөгөн корутунду сөзүндө алардын «Коллегиялык жана жеке башчылык жөнүндөгү тезистерин» катуу сынга алып, киргизген сунуштарынын контр-рев-ячыл маңызын ачкан. Профсо-юздар ж-дөгү дискуссияда (1921) «Д. ц.» т. кайрадан партияга каршы чыккан. Ленин «Партиянын кризиси» деген макаласында алардын бул платформасын да катуу сынга алган. Фракцияларды ж-а топторду жоюу ж-дөгү РКП (б) нин 10-съездинин чечиминен кийин да «Д. ц.» т. партиянын ген. жолуна каршы күрөштү токтоткон эмес. 1926-ж. «децисттер» троц-кййчил-зиновьевчил топко кошулган. ВКП (б) нин он бешинчи съезди (1927) «децисттер» тобун (23 адам) «көрүнө антирев-ячыл топ катарында» партиядан чыгарды («КПСС. резолюцияларында жан^ чечимдеринде^, II бөлүк, Фр., 1957,, 560-61-6-),

Ад.:   Ленин В. И., РКП(б)нын IX съезди, 1920-ж. 29-март — 5-апрель, Чыг., кырг. i-бас, 30-т.; ошонуку, Партиянын кризиси, Чыг., кырг. 1-бас, 32-т.; ошонуку, РКП(б)нын Х съезди, 1921-ж. 8—16-март, ошондо эле; КПСС… резолюцияларында жана чечимдеринде, 1-6., Фр., 1956.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *