ГЮИГЕНС-ФРЕНЕЛЬ ПРИНЦИБИ

— толкундун, өзгөчө жарык толкунунун таралышы ж-дөгү маселени жа-кындаштырып эсептеп чыгаруу методу. Эгер эркибизче алынган толкун таралуучу кандайдыр бетте анын амплитудасы ж-а фазасы белгилүү болсо, анда Г.-Ф. п. б-ча мейкиндиктин берилген чекитинде толкун амплитудасын эеептөөгө болот. Гюй-генстин алгачкы принцибине ылайык берилген моментте толкун келип жеткен беттин ар бир элементи элементардык толкундун борбору болуп эсептелет. Ошол элементардык тол-кундардын сырткы бетин жанып өткөн ийри сызык убакыттын келерки моментинде толкундун бетти түзөт. Гюйгенстин принциби геом. оптика-нын закондоруна ылайык толкун-дардын таралышын түшүндүрөт, бирок дифракция кубулушун түшүндүрө албайт. О. Френель (1815) элементардык толкундардын когерент-туүлүгү ж-а интерференциясы ж-дөгү түшүнүктү биринчилерден болуп киргизип, Гюйгенс принцибин толуктаган. Г.-Ф. п. толкун дифрак-циясынын көп учурларын жакындаш-тырып карайт.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *