ГУСАК Густав

(10. 1. 1913-ж. т., Бра-тиславага жакын жерде, Дубравка) — Чехосл-я коммунисттик ж-а жумушчу кыймылынын, ЧССРдин саясий ишмери. Жарды дыйкандын үй-бүлөсүнөн, 1937-ж. Я. А. Каменский атн. vh-t-лш укук ф-тетин бүтүргөн. 1929-ж. комсомолго. 1933-ж. Чехосл-я компар-тиясына (ЧКП) кирген. Фаш. Германия Чехосл-яны басып алып, ЧКП-ге тыюу салгандан кийин Словакия компартиясынын (СКП) Братислава ■уюмунун подпольелеги жетекчилеринин бири. 1940—43-ж. камакта болот. 1944-ж. Словак улуттук көторү-хүпгүтгө активдүү катышат, 1944-ж. сентябрда СКПнин пред-линин г>т)уя басарына шайланат. 1945—50-ж. ЧКП БКга мүчө. 1946—50-ж. . Словакия «күллөп корпусунун (өкмөтү) пред-ди. 1945—51-ж. ЧССГ Улуттук чото-.IV шунун депутаты, 1950—51-ж. СКП БКнын бөлүм башчысы. 1951-ж. февралда законсуз камалып. 1960-ж. бошотулган. 1963-ж. ЧКП БКнын чечинт б-ча партияга кяйпа алынат. 1968-ж. апр.— августта ЧССР өкмөтүнүн пред-линитг онун басары. 1968-ж. »игүсттан 1969-жылдын майыпа чр-гтпт ЧКП БКнын 1-гокпетапы. 1Q6R-жыляын августүнан ЧКП БК^а. ЧКП БКнын Президиумуна. ЧКП БК Пре-■дпиумунун А ткомуна мүчө. 1971-ж. мындан ЧКП БК^ытт Ген. секретары. Т?71-ж. январда ЧССР Улуттук фрон-тңүн БКнын плетг-ли. 1975-жылдын ^майынан ЧССРдин президенти. Коммунисттик ж-а жумушчу партиялардын эл аралык кеңешмесинде Г1969, Москва) ЧКПнин делегациясы- на башчылык кылган. Г.—ЧССРи-нин Баатыры (1969). Эки Ленин ордени м-н сыйланган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *