ГУММЕТ

(«Кубат») — Азербайжан-загы с.-д. топ. Мусулман эмгекчилерди рев-ячыл күрөшкө кеңири тартуу, пролетардык иңтернаңионализм-дин духунда тарбиялоо, алардын арасында улуттук тил м-н салтты эсепке алып, саясий ж-а үгүт-насыят иштерин жүргүзүү максатында 1904-жыл-зын аягында РСДРП Баку комитетинин карамагында түзүлгөн. «Г.» боль-г^евпкчил уюмдун бир бөлүгү болсо на, кээде тактикалык ой-мүдөөдөн улам өз алдынча уюм катары да чыгып турган. «Г-тин» активдүү ишкерлери: М. А. Азизбеков, А. Ахун-ззв. Н. Н. Нариманов, С Г. Шаумян ж. б. 1905—07-жылдагы рев-я мезгилинде «Г.» стачкалар уюштуруп, Баяу советинин ишине катышкан, азер-‘алжанча «Гуммет» газетасын чыгарып, анда РСДРПнин Программасын жарыялаган. 1907—11-ж. «Г-тин» иши бир кыйла солгундап, 1917-жылдагы Февр. рев-ясынан кийин кайра жайланган. РСДРП (б) нин 6-съездине «Г.» Баку партия уюмуна кошулуп ■ккүхгүк жиберген. Съезддө «Г-тин» жпгл ж-дө билдирүү угулган. Съезд-тгн тапшыруусу б-ча РСДРП (б) БК «Г-тп» мусулман эмгекчилеринин ара-гнндагы багыты больптевикчид туңгуч с.-д. уюм деп куттуктап, анын рев-ячыл иш-аракетин белгилеген. Бакуда Совет бийлиги убактылуу ку-лаганда (1918-ж. июль), «Г.» тобунун көп мүчөлөрү Астраханда бюро түзүп, «Гуммет» газетасын чыгарып турган. 1920-ж. февралда РКП (б) нин Баку уюму, «Г.», «Адалет» (Иран жу-мушчуларынын Азербайжанда 1917-ж. май айында с.-д. уюму) үчөө Азербайжан коммунисттик (большевиктер) партиясына бириккен.

Ад.:   Очерки истории Коммунистических организаций Закавказья, Тб., 1967.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *