—байыркы жазуулардан бири. Сакталып калган эң байыркы эстеликтери 5-к-га. таандык Г. ж.—жацы доордун алгачкы кылымдарында Грузияга тараган арамей жазуусунан пайда болгон. Кийин Грузияга христиан дининин та-ралышына (337-ж. чен) байланыштуу грек жазуусунун таасири м-н бир аз өзгөрүүгө учураган. Г. ж-нун б а-йыркы жазуу (5—11-к.), жаңы жазуу (11-к-дын ортосунан баштап) деген эки варианты бар. Мунун байыркысын «хуцури», жацысын «мхедрули» деп атайт. Китеп басуунун чыгышынан улам грузин ариби 17-к-га чейин бир системага түшкөн.

от 2020