Тескей Ала-Тоонун суу бөлгүчүнөн түш. тарапка эңкейиштен барып сыртка кошулуучу жалпак чокулардан биринен орун алган; Ара-Бел суусунун ала-бында. Аянты «»8,3 км2, уз. 6 км ге жакын, туурасы эң бийик жеринде 600—700 м, этегинде 4 км ден ашык, калыңд. 100—150 м. Эң бийик жери 4606 м. Ал жерден муз туш тарапка жылат, бирок кыймылдын басымдуу багыты түштүгүндө. Кар чегинин би-йикт. 4400 м, мөңгү этегиники 4202 м. Г. м. жалпак чоку мөңгүлөрүнүн тобуна кирет. Түзүлүшү б-ча Түндүк Муз океандын аралдарындагы мөңгү-лөргө окшош. Формасы үч бурчтук сымал, башталышы кууш, этеги жайык келет. Мөңгү акад. А. А. Гри-горьевдин ысмы м-н аталган.

от 2020