[18. 1(5. 2). 1910-ж. т., Жамбыл ш.] — сов. геолог, Кыргыз ССР ИАнын корр. мүчөсү (1965), геол.-минерало-гия илимд. доктору (1968), проф. (1960), О. Азиянын гидрогеологиясы ж-а инженердик геология б-ча көрүнүктүү адис. О. Азия индустр. ин-тунун геол. ф-тетин бүтүргөн (1932). Кыргыз ССР reorf. башкармасында гидрогеол. экспедициясынын начальниги (1940), 1948-жылдан Кыргыз ССР ИАнын Геология ин-тунун сектор башчысы. Г. эл чарбасында мааниси зор проблемалардын бири — ресн-кабыздын гидрогеологиясы ж-а инж. геологиясы б-ча комплекстүү ил. из. иштерин жүргүзгөн. Г.— 50 дөн ашык ил. эмгектин автору ж-а гидрогеология б-ча айрым моног-рафиялык жыйнактардын («Гидрогеология СССР», т. 40, ж. б.) редактору. Кырг-ндын гидрогеол. картасын түзүүгө катышкан. Г. СССР Мин. Советинин ил. ж-а техника б-ча мамл. комитетинин ортоцку региондогу суу ресурстарын комплекстүү пайдалануу ж-а коргоо б-ча ил. советине мүчө. «Ардак Белгиси» ордени ж-а медалдар м-н сыйланган.

от 2020