ГРАФИКА

от2020

Ноя 29, 2020

ГРАФИКА тил илиминде — лин-гвистиканын тамга м-н жазуунун ортосундагы байланышын изилдей турган бөлүгү. «Г.» термини көп учурда алфавит деген мааниде да колдонулат. Мис, орус графикасы, латын графикасы ж. б.

ГРАФИКА (гр. grapho — жазуу, чийүү, сүрөт тартуу) — сүрөт өнөрүнүн бир түрү. Буга сүрөт, гравюра, литография ж. б. кирет. «Г.» термини алгач жазууга, каллиграфияга карата колдонулган. 19-к-дын аягы — 20-к-дын башында полиграфиянын өсүшүнө ж-а китепке, журналга фотомех. түрдө басууга ылайыктуу болгон кал-лиграфиялык жактан даана сызыктуу сүрөттүн кеңири жайылышына байланыштуу Г. жаңы мааниге ээ болгон. Ал учурда Г. сызык өнөрү же ак м-н каранын өнөрү деп аталган. Г-да контур сызык да, штрих, так, о. эле ак кагаз түсүнө айкалышкан кон-трасттуу сызыктар да колдонулат. Г. жанры негизинен мезгилдин эң актуалдуу окуяларына чукул кайрылып, ойду ырааттуу ачып бергендиги ж-а тиражынын көптүгү м-н айырмаланат. Тех. жагынан Г. сүрөт ж-а басма графика деп бөлүнөт. Г-нын эң байыркы түрү— сүрөт, анын башаты аскага түшүрүлгөн байыркы сүрөттөрдөн, античный кумура сыяктуу буюмдардагы жазуулардан башталат. Г. өнөрү китеп, газета-журнал, колдонмо, станковый графика ж-а плакат жанрларына бөлүнөт. Г-нын өтө жаш жанры — плакат. Ал’саясий-агит. милдет аткарат. Полиграфиянын азыркы өсүшү пайда кылып жаткан мүмкүнчүлүктөр Г. өнөрүнүн улам жаңы түрлөрүнүн пайда болушуна шарт түзүүдө.

Ад.:   Варшавский Л. Р., История графических искусств народов СССР, М., 1960.

от 2020