ГРАНОДИОРИТ

— минералдык соста-дө бул фракция Италия компартия- делген сланецтерди түзүүчү мине- вы жагынан гранит м-н кварцтуу сын (ИКП) негиздеген. ралдардан. Эклогит, кимберлит сыяк- диориттин ортосундагы машалык тоо 1922—23-ж. Г. Коминтерядин Атка- туу өтө тереңдикте пайда болуп, ме- төк. Кварцтан (15—20%), талаа шпа-руу комитетинде ИКПнин өкүлү бо- таморфизмге чалдыккан негиздүү тоо тынан (негизинен плагиоклаздан), карандылыктын геом. сурөттөлүшү. Г-тин түрлөрү ар кандай. Декарт-тык координаталар системасындагы f(x) функциясынын Г-ги чекиттердин көптүгү болуп, алардын коорди-наталары y=j(x) теңдемесин канааттандырат. Көнчүлүк учурда Г-ти тик бурчтуу декарттык координаталар системасында түзөт. у = х2 функциясынын Г-и — параболаны, y=+yi—х2 функциясынын Г-и координаталары (—1,0) чекиттен башталып, (+1,0) чекиттен бүтүп, үстүңкү жарым те-гиздикте жаткан жарым айлананы туюнтат. Г-ти кагазга автоматтык жол м-н түшүрүүчү приборлор (мис, барограф ж. бар. Ал атм-ранын басымы м-н убакыттын байланыш Г-жн чиет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *