грамматикалык маанилерди көрсөтүүгө колдонулуучу тилдик каражат. Граммат. маани м-н тыгыз байланыштагы Г. ф. ар түрдүү болуп, ар башка граммат. милдет аткарат.

от 2020