-айрым сөздөрдүн өзүпо гана же алардын бир нечесине же бүтүндөй бир тобуна тиешелүү болуп, алардын граммат. жаратылышын аныктоого мүмкүндүк берген маани. Г. м. ар түрдүү граммат. каражаттардан турат. Белгилүү сөз түркүмдөрдүн тобуна жалпы тийиштүү болуп, аларды экинчи бир граммат. касиетке ээ топтон айырмалоого мүмкүндүк берет.

от 2020