ГРАЖДАНДЫК КОРГОНУУ ШТАБЫ

— массалык кыргын салуучу куралдардан сактануу ж-а алардын ке-сепеттөрин жоюу багытында гражд. коргонуу күчтөрүнө ж-а калкка жетекчилик кылган башкаруу органы. Гражд, коргонуу жагынан жетекчилик кылып, керектүү чараларды ишке ашыруу үчүн Гражд. коргонуунун (ГК) реш-калык, крайлык, обл., шаар-райондук штабдары түзүлөт. Г. к. ш. практикалык ишинде СССРдин гражд. коргонуу ж-дөгү жобосун, КПСС БКнын ж-а СССР Мин. Советинин токтомдорун, СССР ГКнын ж-а анын жерг. жетекчи органдарынын көрсөтмөлөрүн нуска тутат. Г. к. ш-ныи ишин штабдын начальниги (ал ГК начальнигине да орун басар) башкарат. Г. к. ш. негизинен ГКнын пландарын иштеп чыгат; душмандын кол салуу коркунучу ж-дө калкты, мекемелерди, уюмдарды алдын ала кабарлоо системасын уюштурат; элдин массалык кырылуудан сактаны-шын уюштурат ж-а камсыз кылат; эл чарбасынын тиешелүү объектиле-рин кол салуу кырдаалында үзгүлтүксүз иштөөгө даярдайт. Бул милдеттерди так орундатуу үчүн Г. к. ш. кол салуу коркунучу туулганда же согуш убагында ГК б-ча кандай аракеттерди жүргүзүү керек экенин күн мурунтан пландайт.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *