ГРАДАЦИЯ

от2020

Ноя 29, 2020

(лат. gradatio — акырындап көтөрүлүү, gradus — баскыч, даража) —- бирдей сөздөрдүн же сөз айкалыштарынын (образ, салыштыруу, метафора ж. б.) маани ж-а эмоциялык жагынан улам жогорулап чыңа-лышын же жанып басаңдашын туюнтуучу стилистикалык фигура. Г. лирикалык ыкма катары чыгармаларда көбүнчө ойдун куплеттен куплетке карай өнүгүп отурушу үчүн да колдонулат (мис, А. 0смоновдун «Жоготтум» деген ырында).

ГРАДАЦИЯ, өркүндөө припци-б и (биол.) — жаратылыштагы жак-шырууга умтулуунун натыйжасында тирүү жандыктардын жөнөкөйдөн татаалга баскычтуу өсүш принциби. Терминди Ж. Б. Ламарк өзүнүн эвол. окуусунда киргизген.

от 2020