ГРАВИТАЦИЯЛЫК ТУРАКТУУ САН

—Ныотондун тартылуу законун туюн-дуруучу F=GmMjr2 формула дагы G пропорциялуулук коэффициента. Мында F — тартылуу күчү, тп,М — тартылуучу нерселердин массалары, г аралык. Г. т. с-дын сан мааниси, күчтүн, массанын ж-а узундуктун кайсы бирдик системада алынышына көз каранды. Бирдиктердин эл аралык системасында G= (6,673±0,003) ■ • 10-11 н-м*-кг~2

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *