ГОТА ПРОГРАММАСЫНА СЫН

 — Ж Маркстын белгилүү чыгармасы; инда марксизмдин экон. илиминин ж-а ил. коммунизмдин теориясынын 30 жылдай өнүгүшүнүн өтө негиздүү маселелери жыйынтыкталган. 1875-ж. март—апр. айында жазылып, 1891-ж. жарыяланган. Чыгарма Гота ш-нда Германия) өткөрүлүүчү немең сони-и-демократтарынын бириктирүүчү еъездпне даярдалган программанын яолбоорун сын көз н талдоого арналган. Экон. изилдөөлөрдүн негизинде К. Маркс коммунисттик формация-нын эки фазасына мүнөздөмө берип, социализм—биринчи, төмөнкү, ал эми толук коммунизм — жогорку баскычы экендигин айткан. Коммунизмдин биринчи баскычында эмгекке карата бөлүштүрүү принциби, б. а. товар алмашууну жөнгө салуучу принцип сакталарын, ал эми жог. баскычында коом капитализмдин «тубаса такта-рынан» биротоло арылып, акыл эмгеги м-н күч эмгегинин ортосундагы карама-каршылык жоюларын, эмгек адамдын негизги өмүрлүк муктаждыгына айланарын, өндүргүч күчтөр өз өнүгүшүнүн жог. баскычына жетерин, натыйжада коомдук байлыктын бардык булактары ташкындап агып, коомдо «ар кимдин жөндөмдүүлүгүнө жараша, ар кимге керектөөсүнө жараша» деген коммунисттик принцип салтанат курарын көрсөткөн. К. Маркс капитализмден комму-низмге өтүүдө өзүнчө бир өткөөл мезгилдин болушун, коомду рев-ялык кайра түзүүдө пролетариат диктату-расынын зарылдыгын баса белгилеген; жумушчу табынын дыйкандар м-н союздашуу зарылдыгын көрсөтүп, соң. рев-янын шексиздигин, пролетариат диктатурасынын орнотулу-шун ил. жактан негиздеген. Макалада пролетариаттын тап кү-рөшүнө байланыштуу маанилүү маселелер өөрчүтүлдү. Лассалдын жумушчу табына карата бардык башка таптар реакциячыл деген пикирин К. Маркс катуу сындап, бул пикир жумушчу-дыйкан союзун тикеден-тике жерүүгө алып келерин эскертип, программага киргизүүгө каршы турган. К. Маркстын коммунисттик коом ж-а мамлекет ж-дөгү ойлору В. И. Лениндин эмгектеринде, өзгөчө «Мамлекет жана революция» деген китебинде андан ары өнүктүрүлдү.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *