(22. 2. 1894— 8. 3. 1958) — Чили жумушчу кыймылынын ишмери. 1917—29-ж. жез кен-деринде кара жумушчу, андан соң Вальпараисодо жүктөгүч болуп иштеген. 1925-ж. Чилинин транспорт жу-мушчуларынын профсоюзун уюштуруп, анын ген. секретары болгон. 1927-ж. Чили коммунисттик партиясына (ЧКП) өткөн. 1929—30-ж. партиянын обкомунун (Вальпараисо ш-нда) уюштуруу маселелери б-ча секретары, 1930-жылдан ЧКП БКнын мүчөсү. 1930—32-ж. транспорт жу-мушчуларынын профсоюз федерация-сын башкарып, ошол эле учурда Чилинин жумушчулар федерациясынын улуттук советинин мүчөсү. 1934—46-ж. ЧКП БКнын контролдоо-кадрлар комиссиясынын пред-ли. 1940—49-ж. ЧКП БКнын теориялык ж-а саясий журналы «Принсипиостун» редактору, 1946—49-ж. ЧКП БКнын уюштуруу маселелери б-ча секретары, 1949— 58-ж. ген. секретары.

от 2020