ГОНИЯ

от2020

Ноя 29, 2020

(гр. gone, goneia — пайда болуу, жарыкка чыгуу, укум-ту-кум) — татаал сөздөрдүн жаралууну, пайда болууну туюндуруучу составдын бөлүгү (мис, космогония).

от 2020