ГОМОТЕТИЯ

от2020

Ноя 29, 2020

(гомо… ж-а гр. thetos — жайгашкан) — мейкиндиктеги (тегиз-диктеги) бир калыптагы окшош өзгөртүү, б. а. бир калыптагы созуу же кысуу. Борбору О чекити ж-а созулуу (кысылуу) коэффициента К болгон мейкиндиктин Г-сы деп, төмөнкүдөй өзгөртүү аталат: 1) О чекити кыймылсыз калат; 2) О дон башка ар кандай М чекити \ОМ1\=К\ОМ\ шартын канаатандырган ОШ түз сызы-гынын М1 чекитине отот. Мында К мейкиндиктин бардык чекиттери үчүн бирдей. Г-лык озгөртүүлөрдо берилген фигура өзүнө окшош фигу-рага өтөт, о. эле эки сызыктын арасындагы бурч өзгөрбөйт ж-а ар кандай тиешелүү сызыктардын узундук-тары бири бирине пропорциялаш. Г-лардын көптүгү группаны түзөт. Мындай группа Г-лар группасы деп аталат. Кырг-нда доң. Абакиров Б. төрт ж-а көп өлчөмдүү риман мейкиндик-териндеги Г-ларды изилдөө б-ча иш жүргүзөт ж-а бул б-ча бир нече ил. эмгектери бар. Г. илимде ж-а техникада көп колдонулат.

от 2020