ГОМОТбПИЯ

— бир топологиялык мейкиндикти экинчи топологиялык мейкиндикке чагылдыруучу эки үзгүлтүксүз чагылдыруунун бирөөнүн экинчисине деформацияланышы. Эгер А — топологиялык мейкиндик, 1 — бирдик кесинди [0,1] болсо, АУ.1— берилген эки топологиялык мейкиндиктин көбөйтүндүсү. Мис, негизи А бийиктиги 1 болгон фигура. Эгер / ж-а g топологиялык мейкиндик А ны топологиялык мейкиндик В га чагылдыруучу эки үзгүлтүксүз чагылдыруу болсо ж-а А нын каалаган чекити х үчүн h(x,o) = f(x), h(x,l) = = g(х) шарттарын канааттандырып, А~Х1 көбөйтүндүсүн В мейкиндигине чагылдыруучу h үзгүлтүксүз чагыл-дыруусу бар болсо, анда / ж-а g ча-гылдыруулары Г-луу, ал эми h функциясы Г деп аталат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *