ГОМОЗИГОТАЛУУЛУК

 — гомология-лык хромосомасында бир эле формадагы гени бар организмдердин тукум куучулук аппаратынын абалы (к. Аллель). Тукум куучулугу бири би- ринен кескин түрдө айырмаланган ата-энеден чыккан организмге караганда гомозиготалуу организм сырткы чөйрөнүн шартына начар көнү-гот. Андай организм ошол геп б-ча бир гана гаметанын түрүн пайда кылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *