клетка ичиндеги тор сыяктуу аппарат, Гольжи зонасы (системасы) — клетка ичиндеги ар түрдүү кошундуларды түзүүгө катышкан клетка органоидд. Ал италиялык гистолог К. Гольжинин атына коюлган. Г. к. диктиосомадан (Гольжи де-нечелеринен), Гольжи ыйлаакчасы-нан ж-а Гольжи вакуолунан турат. Жаныбарлар клеткасында диктиосома бир эле жерде, мис, ядронун үстүндө жайгашса, өсүмдүк клеткасында алар бүт^ цитоплазма б-ча чаржайыт жай-гагшитн. Клеткадагы диктиосома ж-а ал бөлүп чыгарган Гольжи ыйлаак-часынын саны — Г. к-нин активдүү-лүгүнүн көрсөткүчү. Г. к. клеткадагы бедок, полисахарид, былжыр, липид, лппопротеид ж. б-ларды секрет катары бөлүп чыгууга катышат. Бул заттар Гольжи ыйлаакчасына топтолуп, ал аркылуу клетканын тийиштүү бөлүктөрүнө ж-а вакуолуна жеткири-лет. Лизосома, сперматозоид акросо-масын ж-а өсүмдүк клеткасынын чө-лин калыптандырууга да Г. к. катышат.

от 2020