— жардамчы нур м-н сүрөткө тартылуучу нерседен чагылган негизги нурдун кошулуусунан пайда болгон интер-ференциялык картина аркылуу алынган сүрөттөлүп!. Г. с-тү алууда жардамчы нур чагылып келген негизги нур когеренттүү болушу зарыл. Го-лографиялык жол м-н алынган сүрөт-төлүш фотографияда тартылган сүрөткө окшобостон, структурасы татаал интерференциялык сүрөттөлүш-төн турат, б. а. голографиялык плас-тинкадан негатив алынбайт. Г. с. шгастинканы жардамчы нур жарык кылганда гана анын артында пайда болот. Голографиялык жол м-н тартылган пластинкадагы сүрөттөлүп? голограмма деп аталат. Сүрөттөлүш аб- Голографияны үч олчомдүү чөйрөдө жазуунун (а) ж-а нерсенин сүрөттөлүшүн алуунун (б) схемасы: 1 — объект; 2 — фотопластинка; з — микрофотообъектив; 4 — лазер; 5 — объектинин сүрөттөлүптүр в — жарык булагы; 7 — голограмма. дан так, көлөмдүү ж-а тартылган нерсеге абдан окшош болгондуктан пластинкадагы сүрөт кадимки айнек терезенин ары жагында тургандай сезилет (к. сүрөт).

от 2020