ГОВОР

от2020

Ноя 29, 2020

 а й т ы м — жалпы элдик оозеки тилдин составына кирүүчү, белгилүү аймакка таралган диалек-тинин составындагы өз ич арадагы айрым өзгөчөлүктөргө ээ тармагы. Ал өзгөчөлүктөр тилдин фонетика, грамматика, лексикасынан байкалат. Кыргыз тилинде (кыргыз диалектологдо-рунун изилдөөлөрү б-ча) Ысык-Көл, Талас, Тянь-Шань, Чүй, түштүктө ичкилик дегендей Г-лор бар, к. Диалект, Диалектология.

от 2020