ГЛОССЕМАТИКА

от2020

Ноя 29, 2020

(гр. glossa — тил) — жалпы тил илиминдеги тилдердин структурасын формалдуу жактан гана изилдоо зарылчылыгын жактаган теория. Аны 20-к-дын 30-жылдарында Копенгаген ун-тиндеги даниялык лйнгвисттер колдонгон. Бул теорияны түзүүчүлөр Л. Ельмслев, В. Брён-даль, Х. Ульдалль болгон. Анда тилдик түрдүү түшүнүктөр, категория-лар салттуу терминдерден бөтөн терминдер м-н берилет. Г-нын кээ бир жоболору төмөндөгүдөй: тилди абст-ракттуулукка (алгебраизмге) айландыруу тилди дематериалдоо, тилдердин тектештигин, тил илиминде тарыхый көз карашты тануу; капкачан эскирген универсал грамматиканын (17-к.) теориясын кубаттоо; тилди ойлоо дон, коомдон бөлүп кароо; тил илимин математика, логика, фи-лос. илимдерине көз каранды кылуу; тилдин теориялык жагына көңүл буруу; тилди символикалык логика ж-а семиотика м-н байланыштыруу.

от 2020