ГЛИЦЕРИДДЕР

глицериндин ж-а орг. же минералдык к-талардын татаал эфирлери. Молекуласындагы кис-лоталык калдыктардын санына жараша моно-, ди- ж-а триглицериддерге бөлүнөт. Орг. эмес к-талардын Г-инен азот к-тасынын триглицериди — нитроглицерин чоң мааниге ээ. Карбон к-таларынын Г-и өсүмдүк ж-а мал майынын негизги составдын бөлүгүн түзөт. Г. глицериндин хлоргидринде-рине май к-таларынын туздарын таасир этүү ж-а глицеринди этерифика-циялоо м-н синтезделет. Ө. ж-да май к-таларынын Г-и самын, глицерин алуу үчүн колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *