ГЛАГОЛИЦА

от2020

Ноя 29, 2020

 — эң байыркы славян алиппесинин бири. Тамгалардын составы, тыбыштык туюнтулушу, орун тартиби, аталышы жагынан Г. ки-риллицадан анча айырмаланбайт; экөөнүн айырмасы тамгалардын тышкы кебетесинде (формасында) гана болгон. Орус, болгар, серб ж. б. жазуу системаларынын негизин түзгөн кириллицага караганда Г. анча узак колдонулган эмес.

от 2020