ГИСТОГЕНЕЗ

от2020

Ноя 28, 2020

(гр. histos — ткань ж-а …генез), ткандардын өөрчү-ш ү — кишинин ж-а айбанаттын ткан-дарынын калыптанышын, жашоо ж-а кайра калыбына келишин камсыз кылуучу закон ченемдүү процесстердин жыйындысы. Г-дин негизинде түйүлдүктүн өөрчүшүнүн алгачкы стадиясында эле башталуучу клеткалык дифференция жатат. Клеткалардын кайсы бир функцияны аткарууга диф-ференцияланышы—эволюциялык өнүгүүнүн натыйжасында пайда болгон өтө татаал процесс. Ал гендердин активдүү аралапгуусу м-н гана ишке ашат. Натыйжада организмдө белгилүү бир кызматты аткарган, аны аткарууга формалары, түзүлүштөрү ылайыктанган клеткалардан ж-а клетка аралык чөйрөдөн турган системалар, ткандар калыптанат. Г-ди гистология изилдейт.

от 2020