ГИПЕРОНДОР

(гр. hyper —жогору) — массасы нуклондун (протон, нейтрон) массасынан оор ж-а бариондук заряд-га ээ болгон элементардык туруксуз бөлүкчө. Алардын өзүнчө болуу убакыты ядронукуна (~10-2а сек) караганда көп. Г-дун бир канча тиби белгилүү: лямбда (V), сигма (а, а», <г*-), кси (£-, £°), омега (ш-); тамгалардын үстүңкү оң жагындагы —, о, — белгилер бөлүкчөлөрдүн терс за-ряддалганын, нейтрал дуу лугун ж-а оз заряддуу экенин билдирет. а>~ дан башка бардык Г. 1/2 сгганге ээ ж-а күчтүү өз ара аракеттенүүлөрг» кагышат. Алардын өз бетинче болуу убактысы (а° дөн башкасы) Ю-10 сек га жакын. Мына ушул убакыттын жтанде алар нуклонго ж-а жеңил бө-хүкчелөргө (я-мезондорго, электрон-1?рго, нейтрондорго) ажырайт. Х° Г. 1947-ж. ачылып, алардын бар экени 1951-ж. толук далилденди. Г-дун ачылышы элементардык бөлүкчөлөр ж-дө-гт физ. түшүжүгүбүздү кеңейтти.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *